obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach

Miejskie Przedszkole nr 6 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://mp6.siedlce.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Lista wykluczeń:mapa google. Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Klewek , sylwiaklewek@onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48501615995 lub +48257943586 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach jest usytuowany jest pod adresem ul. Kazimierza Pułaskiego 59. Do budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Kazimierza Pułaskiego jest wyposażone w drzwi przeszklone, prowadzą do niego schody, bez możliwości wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście, znajduje się od strony ul. Wieniawskiego – jest wyposażone w drzwi drewniane, bez możliwości wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia – napis WEJŚCIE. Sekretariat znajduje się na parterze. Istnieje możliwość wyjścia pracownika sekretariatu do osoby z niepełnosprawnościami. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnych. W lokalu nie ma wind. W budynku nie ma WC dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Brak windy do celów ewakuacyjnych. Budynek został zbudowany w 1963 r., posiada bariery architektoniczne. W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content