obrazek rysunkowy klasy z zabawkami dla dzieci

RODO

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających do placówki i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach reprezentowane przez dyrektora.

Informacja – obiekt monitorowany

 1. Informujemy, że dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w Miejskim Przedszkolu NR 6 w Siedlcach przez Administratora danych – Dyrektora, z siedzibą: ul. K. Pułaskiego 59, 08-110 Siedlce.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@um.siedlce.pl oraz nr tel: 25765 37 57
 3. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników, a także osób przebywających na terenie przedszkola oraz ochrona mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r, Prawo oświatowe.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje wejście do budynku Przedszkola.
 6. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 7. Przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane nie trafią do państwa poza UE lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach

reprezentowane przez dyrektora, adres: ul. K. Pułaskiego 59, 08-110 Siedlce.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektor ochrony danych w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach jest

dostępny pod adresem e-mail: iod@um.siedlce.pl oraz nr tel: 25 794 37 57.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), tj. na podstawie wyrażonej zgody;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie zawartej umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego m. in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach w celach dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, ewidencjonowania danych osobowych w systemie informacji oświatowej, zawierania i realizacji umów, promocji przedszkola, publikacji i upowszechniania wizerunku, udziału w wycieczkach i konkursach.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie instytucje i podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych (np. administratorzy systemów informatycznych i sieci komputerowych).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Siedlcach są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, są przechowywane przez administratora danych do czasu

wycofania zgody.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy),
 • prawo wniesienia sprzeciwu(jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest obowiązkowe. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą profilowane.

Dorota Jagiełło

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach

Skip to content